Klagevejledning

Får du som forbruger hos os en afgørelse på en klage, som du ikke er tilfreds med, kan du sende en klage til Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Hvordan klager man til det nye ankenævn?

Hvis du som forbruger ønsker at klage, skal der anvendes en klageformular, som findes på ankenævnets hjemmeside, og der skal endvidere betales et klagegebyr på 150 kr. Hvis man ikke får medhold i klagen, er gebyret tabt, men får man derimod helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales gebyret.

Når Energitilsynets sekretariat modtager en klage fra en forbruger, vurderer sekretariatet, om klagen skal behandles af Energitilsynet eller Ankenævnet på Energiområdet.

Energitilsynet, www.energitilsynet.dk er tilsynsmyndighed efter el-, varme- og naturgasforsynigsloven. Energitilsynet kan tage stilling til generelle spørgsmål. Som eksempel kan nævnes, at det falder indenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om en vedtægtsbestemmelse eventuelt generelt må betragtes som urimelig i henhold til de tre energiforsyningslove.

Klage over Energitilsynets afgørelse kan indgives skriftligt inden fire uger til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Ankenævnet på Energiområdet, www.energianke.dk., er oprettet af energibranchens repræsentanter og Forbrugerrådet. Ankenævnet er efter lov om forbrugerklager godkendt af familie- og forbrugerministeren som privat, godkendt ankenævn.

Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme, samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

Ankenævnet tager stilling til konkrete spørgsmål, fx om en vedtægtsbestemmelse er anvendt på en urimelig måde. Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.